1. Nhận hàng.
  2. Kiểm tra sản phẩm.
  3. Trả tiền cho bên vận chuyển.